Loading...
cover

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอเชิงกฎหมายต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลักการ EPR (ครั้งที่ 1)

ศิริลักษณ์ -0001.11.30

❇️❇️ ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ❇️❇️ ข้อเสนอเชิงกฎหมายต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลักการ EPR (ครั้งที่ 1) ????  

.

???? วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

???? เวลา 13.30 - 16.00 น.

???? On site : ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด)

หรือ

???? Online : Zoom meeting 

.

???? สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬา ร่วมกับ สสส. และ GIZ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอเชิงกฎหมาย (ครั้งที่ 1)  ภายใต้การดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (ระยะที่ 2) และโครงการ Developing a Legal Framework on Extended Producer Responsibility (EPR) for Packaging Waste Management in Thailand: An Inception Study

.

???? กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ อปท. ภาควิชาการ NGO ภาคเอกชน (โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุภัณฑ์) ผู้เก็บรวบรวมและรีไซเคิลวัสดุ และผู้สนใจทั่วไป 

.

???? ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม >> https://shorturl.asia/bXZkO