Loading...
cover

การประชุมระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “CIRCULAR MARK: เครื่องมือการตลาดเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”

admin 2022.02.07 1066

???? 25.02.2022 (09.00-12.00 น.)

♻️ การประชุมระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“CIRCULAR MARK: เครื่องมือการตลาดเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”

✳️ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ หน่วยงานร่วมวิจัย-หน่วยงานภาคี จัดประชุมระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ???? (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน CIRCULAR MARK: เครื่องมือการตลาดเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการทดลองดำเนินการกับ ???? 30 บริษัทนำร่อง จำนวน 406 ผลิตภัณฑ์นำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรม ???? Agri-food, Building material, Plastic, packaging, Fashion-Lifestyle รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาระบบรับรองและการขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ระดับชาติ ในลำดับถัดไป

❇️ กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการวิจัย PMU C, Circular Economy เรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย”