Loading...
cover

“ZERO WASTE MANAGEMENT การบริหารจัดการขยะ ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์หมุนเวียน

CECI 2024.04.12 68

  • คุณณรงค์ วงษ์เกษมWaste Management Business Manager บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด
  • คุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีคอน
  • คุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย Moderator
  • คุณพลวัฒน์ ตระกูลวัฒนะกิจ Moderator

กด Follow : Facebook CECI

https://www.facebook.com/CECIOfficialpage

#CECI #CircularEconomy #เศรษฐกิจหมุนเวียน