Loading...


ประวัติความเป็นมา
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)


TEATA เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ทั้งบริษัทนำเที่ยว ที่พัก ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)


ช่วง 10ปีแรก ทางสมาคมได้พัฒนา ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

 

10 ปีต่อมา ช่วงแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานสู่สากล นำร่องพัฒนา “มาตรฐานและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยอิงเกณฑ์ของ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) และการใช้แนวคิดท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

 

ทศวรรษที่ 3 เป้าหมายมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” และการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความยั่งยืนในระดับที่เข้มข้นมากขึ้น


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่าง "สมดุล" CARE SHARE FAIR เผยแพร่องค์ความรู้และโอกาสสู่สมาชิกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อก้าวข้ามวิกฤตด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่วิถีท่องเที่ยวแบบ NEXT NORMAL